Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về động học chất điểm, động lực học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, cơ học vật rắn, cơ học chất lưu và thuyết tương đối hẹp Einstein. Trong đó chú trọng các định luật động lực học và các định luật bảo toàn, cơ học phi tương đối và cơ học tương đối tính.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chương 1. Động học chất điểm – Động lực học chất điểm
1.1 Động lực học chất điểm
1.1.1 Các khái niệm cơ bản mở đầu
1.1.2 Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chất điểm
1.1.3 Vận tốc
1.1.4 Gia tốc
1.1.5 Các dạng chuyển động đơn giản
1.2 Động lực học chất điểm
1.2.1 Ba định luật Newton
1.2.2 Phép biến đổi Galileo - Nguyên lý tương đối Galileo
1.2.3 Các lực trong tự nhiên
1.3 Bài tập
Chương 2. Động lực học hệ chất điểm – Các định luật bảo toàn
2.1 Các phương trình chuyển động của hệ chất điểm
2.2 Định lý biến thiên và định luật bảo toàn xung lượng của hệ
2.3 Khối tâm của hệ. Phương trình chuyển động của khối tâm
2.4 Công và công suất
2.5 Động năng. Định lý biến thiên động năng
2.6 Lực thế. Thế năng
2.7 Cơ năng. Định luật bảo toàn và biến thiên cơ năng
2.8 Nội năng
2.9 Va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi
2.10 Định lý về độ biến thiên và định luật bảo toàn mômen động lượng của hệ chất điểm
2.11 Bài tập
Chương 3. Chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính – Lực quán tính
3.1 Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tương đối. Định lí cộng vận tốc và gia tốc
3.2 Phương trình chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu phi quán tính. Các lực quán tính
3.3 Chuyển động của chất điểm đối với Quả Đất. Trọng lượng và trọng lực
3.4 Bài tập
Chương 4. Động học. Động lực học vật rắn
4.1 Động học vật rắn
4.2 Động lực học vật rắn
4.2.2 Mômen quán tính
4.2.1 Năng lượng của vật rắn
4.2.3 Mômen động lượng của vật rắn
4.2.4 Hợp lực, hệ lực cân bằng của vật rắn
4.2.5 Cơ học của vật rắn biến dạng
4.2.6 Bài tập
Chương 5. Cơ học chất lưu
5.1 Áp suất, định luật Pascal
5.2 Phương trình liên tục
5.3 Phương trình chuyển động của chất lưu lí tưởng
5.4 Phương trình Becnuli
5.5 Định luật Acsimet
5.6 Chuyển động của chất lưu thực
5.7 Bài tập
Chương 6. Thuyết tương đối hẹp
6.1 Mở đầu
6.2 Các tiên đề của Einstein
6.3 Động học tương đối tính, phép biến đổi Lorenzt
6.4 Các hệ quả của phép biến đổi Lorenzt
6.5 Định lí cộng vận tốc
6.6 Động lực học tương đối tính
6.7 Bài tập       

Học phần: Điện và từ

Tên tiếng anh: Electricity and Magnetism

Số tín chỉ: 4

Số giờ tín chỉ: 60 tiết (trong đó: lý thuyết: 46, thực hành: 0, bài tập: 9, thảo luận: 5)

Chương 1. Trường tĩnh điện

1.1 Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích

1.1.1. Hiện tượng nhiễm điện. Hai loại điện tích

1.1.2. Thuyết electron cổ điển về cấu tạo nguyên tử

1.1.3. Định luật bảo toàn điện tích

1.2. Định luật Coulomb

1.3. Điện trường. Vectơ cường độ điện trường

1.3.1. Điện trường

1.3.2. Vectơ cường độ điện trường

1.4. Nguyên lí chồng chất điện trường

1.5. Điện thông. Định lí Ostrogradski-Gauss

1.5.1. Điện thông

1.5.2. Định lí O-G

1.5.3. Ứng dụng của định lí O-G

1.6. Công của lực tĩnh điện

1.7. Điện thế. Hiệu điện thế. Mặt đẳng thế

1.7.1. Điện thế

1.7.2. Hiệu điện thế

1.7.3. Mặt đẳng thế

1.8. Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện thế

1.9. Vật dẫn trong điện trường. Điện môi trong điện trường

1.9.1. Vật dẫn trong điện trường

1.9.2. Điện môi trong điện trường

1.10. Năng lượng điện trường

1.11. Bài tập

Chương 2. Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi

2.1. Dòng điện không đổi

2.1.1. Cường độ dòng điện

2.1.2. Mật độ dòng điện      

2.2. Định luật Ohm đối với mạch chỉ chứa điện trở thuần

2.3. Công và công suất của dòng điện. Định luật Joule-Lenz

2.3.1. Nguồn điện

2.3.2. Công và công suất của dòng điện

2.3.3. Định luật Joule-Lenz

2.3.4. Hiệu suất của nguồn điện

2.4. Định luật Ohm tổng quát

2.5. Các định luật Kirchhoff

2.6. Mạch RC

2.7. Định luật Ohm, định luật Joule-Lenz ở dạng vị phân

2.8. Bài tập

Chương 3. Dòng điện trong các môi trường      

3.1. Thuyết electron cổ điển về kim loại

3.2. Hiện tượng ở chỗ tiếp xúc của các kim loại

3.2.1. Hiện tượng ở chỗ tiếp xúc giữa hai kim loại

3.2.2. Hiệu điện thế tiếp xúc

3.3. Các hiện tượng nhiệt điện

3.3.1. Hiệu ứng Seebeck

3.3.2. Hiệu ứng Peltier

3.3.3. Hiệu ứng Thomson

3.4. Dòng điện trong chất bán dẫn

3.5. Dòng điện trong chất điện phân

3.5.1. Thuyết điện li

3.5.2. Định luật Ohm đối với chất điện phân

3.5.3. Định luật Faraday

3.5.4. Các nguồn điện hóa học

3.6. Dòng điện trong chân không. Dòng điện trong chất khí

3.6.1. Dòng điện trong chân không

3.6.2. Dòng điện trong chất khí

Chương 4. Từ trường trong chân không

4.1. Tương tác từ. Định luật Ampere. Từ trường

4.1.1. Tương tác từ

4.1.2. Định luật Ampere

4.1.3. Từ trường

4.2. Vectơ cảm ứng từ. Định luật Biot-Savart-Laplace

4.2.1. Vectơ cảm ứng từ

4.2.2. Định luật Biot-Savart-Laplace

4.2.3. Vectơ cường độ từ trường

4.2.4. Vectơ momen từ

4.3. Từ thông. Định lí Ostrogradski-Gauss đối với từ trường

4.3.1. Đường cảm ứng từ

4.3.2. Từ thông

4.3.3. Định lí O-G đối với từ trường

4.4. Định lí Ampere về lưu số của véc tơ cảm ứng từ

4.4.1. Định lí Ampere

4.4.2. Ứng dụng của định lí Ampere

4.5. Tác dụng từ trường lên mạch điện kín. Công của lực từ

4.5.1. Tác dụng của lực từ lên mạch điện kín

4.5.2. Công của lực từ

4.6. Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường. Lực Lorenzt. Hiệu ứng Hall

4.6.1. Lực Lorenzt

4.6.2. Chuyển động của điện tích trong từ trường

4.6.3. Hiệu ứng Hall

4.7. Bài tập

Chương 5. Từ tính của các chất. Từ trường trong vật chất 

5.1. Sự từ hóa các chất

5.1.1. Giả thuyết Ampere

5.1.2. Bản chất dòng điện phân tử

5.1.3. Giải thích sự từ hóa của các chất thuận từ và các chất nghịch từ

5.2. Nguyên tử đặt trong từ trường ngoài. Hiệu ứng nghịch từ

5.3. Vectơ từ hóa, từ trường tổng hợp trong vật chất. Sắt từ

5.3.1. Vectơ từ hóa

5.3.2. Từ trường tổng hợp trong vật chất

5.3.3. Sắt từ

5.4. Định luật cơ bản của từ trong môi trường vật chất

5.5. Từ tính của Trái Đất và các thiên thể

Chương 6. Cảm ứng điện từ   

6.1.  Hiện tượng cảm ứng điện từ

6.1.1. Thí nghiệm của Faraday

6.1.2. Định luật Lenz

6.1.3. Suất điện động cảm ứng

6.2. Hiện tượng tự cảm

6.2.1. Suất điện động tự cảm

6.2.2. Hệ số tự cảm

6.2.3. Hiệu ứng bề mặt

6.3. Hiện tượng hỗ cảm

6.3.1. Suất điện động hỗ cảm

6.3.2. Hệ số hỗ cảm

6.3.3. Máy biến thế

6.4. Dòng điện Foucault

6.5. Năng lượng từ trường

6.5.1. Năng lượng từ trường

6.5.2. Mật độ năng lượng từ trường

6.6. Bài tập

Chương 7. Trường điện từ

7.1. Điện trường xoáy. Phương trình Maxwell-Faraday

7.1.1. Điện trường xoáy

7.1.2. Phương trình Maxwell-Faraday

7.2. Dòng điện dịch . Phương trình Maxwell-Ampere

7.2.1. Dòng điện dịch

7.2.2. Phương trình Maxwell-Faraday

7.3. Trường điện từ. Hệ phương trình Maxwell

7.3.1. Trường điện từ

7.3.2. Hệ phương trình Maxwell

Học phần trình bày về vai trò lí luận của bài tập trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, phân loại các dạng bài tập; phương pháp giải một số loại bài tập cơ bản theo các chủ đề: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học…. Từ đó, phân tích phương pháp giải, xác định phương án hướng dẫn học sinh giải các bài tập điển hình đó.