Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, cơ chế và động học của các phản ứng hoá học đơn giản và phức tạp: ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng; phản ứng dây chuyền, quang hoá, xúc tác men (enzim).
Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật về nhiệt động các quá trình hoá học. Xét các thông số nhiệt động, nội năng, entanpi, entropi, thế đẳng áp, thế đẳng nhiệt, hóa thế; khả năng và chiều hướng mức độ diễn ra quá trình hoá học. Đại cương về nhiệt động học dung dịch.

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những nét cơ bản về sinh tổng hợp các hợp chất thiên nhiên, lịch sử phát triển của ngành hóa học các hợp chất thiên nhiên. Phân loại các hợp chất thiên nhiên, trình bày kiến thức về mỗi loại hợp chất (Saccarit, tecpenoiy, steroit, flavonoit, ankaloit) bao gồm: Sự xuất hiện trong thiên nhiên, một số ứng dụng, các khung cơ bản và hóa lập thể, phương pháp nghiên cứu (phân lập, phản ứng định tính,…), một số phản ứng (chuyển hóa thành các hợp chất khác và điều chế dẫn xuất)