Học phần giới thiệu hệ thống các phương pháp vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học về tạo hình nhằm tổ chức các HDTH ở trường mầm non có hiệu quả.
Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để xây dựng hệ thống giáo án, bài tập sáng tạo, đồ dùng sáng tạo ứng dụng trong hướng dẫn HĐTH ở trường mần non nhằm phát huy tính sáng tạo của trẻ.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG phương dạy các hoạt động âm nhạc
Tên học phần: DẠY HỌC VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH; Số tín chỉ: 02 (70% Lý thuyết; 30% Thực hành) Đối tượng: Sinh viên Đại học ngành GD Mầm non k58 NỘI DUNG CHÍNH Lý thuyết: 20 tiết Bài tập-Thảo luận-Thực hành: 18 tiết HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH VỚI VIỆC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO TRẺ MẦM NON KHẢ NĂNG THỂ HIỆN NGÔN NGỮ TẠO HÌNH CỦA TRẺ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO NGÔN NGỮ TẠO HÌNH Nội dung qui định cho Sinh viên Tự nghiên cứu: - Chương trình, nội dung hướng dẫn hoạt động tạo hình, biện pháp phát triển tình cảm thẩm mỹ, khả năng sáng tạo của trẻ thông qua các hoạt động tạo hình trong nhà trường mầm non. (SV Hoạt động nhóm, thảo luận, hoàn thành báo cáo, bài tập) - Nội dung chương trình hướng dẫn HĐ tạo hình cho trẻ mầm non. - Kế hoạch kế hoạch HD trẻ trình bày và thực hành HD HĐ tạo hình cho trẻ. Trình bày báo cáo, tổ chức các nhóm đánh giá nhận xét Bài kiểm tra: - Nội dung 1: Phát triển tình cảm thẩm mỹ cho trẻ trong HĐ tạo hình (Bài tự luận) - Nội dung 2: Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo của trẻ thông qua các hoạt động tạo hình trong nhà trường mầm non. (SV có bài tự luận) Thực hành: Công tác làm đồ dùng, tổ chức làm kế hoạch, tập giảng theo nhóm SV Thông qua chất lượng kết quả bài tập, kết quả của việc tổ chức tốt thực hành tập giảng trên lớp Thi kết thúc học phần Đề cương Bài tập nghiên cứu HP (SV báo cáo bài tực chọn trong nội dung của HP, thể thức viết tay trên giấy A4 theo HD của GV)
Khóa học bao gồm: Lý luận về vai trò giáo dục của âm nhạc. Mục tiêu, yêu cầu, chương trình môn Âm nhạc Tiểu học. Các phương pháp dạy học âm nhạc Tiểu học theo Chương trình giáo dục Phổ thông mới. Thực hành các kỹ năng dạy học âm nhạc Lập kế hoạch dạy học âm nhạc Thực hành dạy học các nội dung âm nhạc ở trường Tiểu học.