Cơ ứng dụng gồm 3 phần chính, phần thứ nhất là:“Tĩnh học” gồm 03 chương trình bày về các hệ lưc phẳng, hệ lực không gian. Phần thứ hai là: “Động học” trình bày chuyển động của chất điểm, của vật rắn, chuyển động song phẳng của vật rắn. Phần thứ 3 là “Sức bền vật liệu” trình bày về các loại kéo nén đúng tấm, lực cắt, xoắn thuần túy thanh thẳng và uốn phẳng của thanh thẳng.
Nội dung học phần đưa ra các khái niệm về chất lỏng ở trạng thái tĩnh, trạng thái động. Các phương pháp nghiên cứu áp suất, vận tốc, lưu lượng, nhiệt độ của tĩnh học chất lỏng và động học chất lỏng. Nghiên cứu chuyển động, áp suất, trạng thái và các đặc trưng của chất khí.