Học phần trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản và hệ thống vềCNXH hiện thực, những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH. Sau khi hoàn thành học phần sinh viên hiểu được bản chất, những nguyên nhân sụp đổ của CNXH hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô cuối thế kỷ XX. Đồng thời giúp sinh vận dụng những kiến thức chuyên đề vào việc giải thích công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc và công cuộc đổi đất nước ở Việt Nam hiện nay

Học phần Làng xã Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945 giới thiệu những hiểu biết về một số vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu làng xã; Vai trò của làng xã trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, các phương thức tổ chức và quản lý làng xã Việt Nam; một số nét nổi bật trong tâm lý làng xã Việt Nam, vai trò của làng xã đối với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Học phần CSKCH giới thiệu những tri thức cơ bản về khảo cổ học bao gồm: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, lịch sử khảo cổ học, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khảo cổ, nguồn gốc loài người, các thời đại khảo cổ trên thế giới và ở Việt Nam.

Học phần đã được giảng dạy trên giảng đường ĐH Quảng bình 12 tiết từ ngày 11-12 tháng 01 năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên được chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến từ thứ 7 tuần này (11- 12/4/2020). buổi sáng bắt đầu từ 7h30. buoir chiều bắt đầu từ 13h 30.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới thời nguyên thủy và cổ đại với những nội dung chính: Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của xã hội nguyên thủy. Hai mô hình xã hội cổ đại gồm: Phương Đông cổ đại và Hy Lạp – Rôma cổ đại (Chế độ chiếm hữu nô lệ).