Thông báo

Các lưu ý cho người sử dụng mới

Bởi QBU Admin -

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1. Đối tượng sử dụng

       Trang đào tạo trực tuyến này chỉ sử dụng cho giảng dạy khóa 63. Các học phần giảng dạy cho các khóa từ 60 đến 62 vẫn thực hiện trên trang cũ.

2. Thông tin tài khoản

     - Tài khoản sử dụng của sinh viên là mã số sinh viên (viết thường), mật khẩu là Abcd@1234.

    - Sinh viên phải đổi mật khẩu và thay đổi địa chỉ email cá nhân. Email cá nhân được dùng để phục hồi mật khẩu và nhận thông báo từ giảng viên (xem hướng dẫn tại đây). 

3. Hướng dẫn sử dụng
     - Truy cập menu Hướng dẫn để xem các hướng dẫn sử dụng 
     - File PDF hướng dẫn sử dụng cho sinh viên (tải tại đây)
     - File PDF hướng dẫn sử dụng cho giáo viên (tải tại đây)
4. Liên hệ

    - Các thắc mắc về công tác đào tạo, thông tin tài khoản, nghiệp vụ: 

        1. Lê Thị Thu Hiền: 0914069244

        2. Nguyễn Ngọc Thành: 0941100005

    - Hướng dẫn sử dụng, lỗi phần mềm:

       1. Trần Văn Cường: 0914686377

       2. Hoàng Văn Thành: 0982092858