Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến


     Hãy click vào từng đề mục để xem nội dung hướng dẫn chi tiết.

1. Tài khoản và Đăng nhập (xem file hướng dẫn)

- Tên tài khoản đăng nhập của sinh viên là Mã số sinh viên. Nếu sinh viên chưa biết/ quên thông tin đăng nhập (Kí danh (ID), mật khẩu) thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật.
 - Đối với tài khoản sử dụng lần đầu phải tiến hành thay đổi mật khẩu mới.


2. Đối với Giảng viên (xem file hướng dẫn)


3. Đối với Sinh viên (xem file hướng dẫn)


4. Đối với người quản trị (xem file hướng dẫn)

5. Phần mềm